Afstemningerne er åbne fra 4. januar til 15. januar 2017. Kun medlemmer af DSTS kan stemme, og hvert medlem har kun en stemme i hver af de to trænerkategorier. Din stemme vil være anonym, men du skal angive dit fulde navn for at sikre, at det kun er stemmer afgivet af medlemmer af DSTS der tæller, og for at sikre at hvert medlem kun stemmer en gang i hver kategori. Vinderne kåres til Dansk Svømme Award, den 1. februar 2017.

DSTS' Bestyrelse

Vi, DSTS - Dansk Svømmetræner Sammenslutning, er en forening for nuværende og forhenværende svømmetrænere og undervisere i svømning og andre svømmeinteresserede.

Vores mål er at skabe og styrke det faglige såvel som det sociale netværk mellem vores medlemmer og andre svømmeinteresserede. Vi vil skabe rammerne til at facilitere deling af viden, sparring og samarbejde gennem en række forskellige arrangementer. Til eksempel: kurser, symposier og clinics.

Vores mål er at udøve indflydelse på placeringen, organiseringen og afviklingen af mesterskaber i Danmark. Dette gør vi gennem vores to repræsentanter i Dansk Svømmeunions mesterskabsudvalg.

Vores mål er, at vores trænercertificeringssystem bliver den anvendte og anerkendte standard for niveauet blandt svømmetrænere og svømmeundervisere i Danmark.

 

DSTS er organiseret således: 

Rene Thomsen: Formand

Mick Steen Nielsen: Næstformand, Clinic gruppe

Anders Møller: Kursusansvarlig Øst

Johan Seistrup: Kursusansvarlig Vest, nyhedsbrev

Mads Hjorth: Kasserer, hjælper kursusansvarlig Vest, Clinic gruppe

Kirsten Detlef: Mentorordning, sociale arrangementer

Karoline Bendix Thostrup: Hjælper mentorordning, sociale arrangementer

Simon Ditlevsen: Stævneudvalg, DSTS evalueringsmøde under mesterskab for trænere

 

Vedtægter for Dansk Svømmetræner Sammenslutning, stiftet 1. maj 1976

§1. Navn og Adresse

Sammenslutningens navn er Dansk Svømmetræner Sammenslutning. Den officielle forkortelse er DSTS. Adressen er den til enhver tid siddende formands bopæl. I det tilfælde, at formanden har bopæl i udlandet, er foreningens adresse den siddende kasserers bopæl.

§2. Formål

Sammenslutningens formål er at varetage medlemmernes faglige og sociale interesser. Endvidere tilstræber sammenslutningen gennem sit virke at skabe et godt klima blandt trænere med virke i Danmark.

§3. Medlemskab

Som ordinære medlemmer optages svømmetrænere / instruktører uanset statsborgerskab. Desuden optages personer der ikke er svømmetrænere / instruktører, men som deltager i DSTS arrangementer. Medlemskab træder i kraft, når medlemskontingentet er modtaget.

§4. Kontingent

Sammenslutningens bestyrelse er bemyndiget til at fastsætte og opkræve kontingentet. En ændring skal forelægges og godkendes på førstkommende generalforsamling og skal anføres i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§5a. Udmeldelse og slettelse

Udmeldelse kan ske skriftlig til sammenslutningens adresse. Forudbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

Såfremt et medlem ikke har betalt det skyldige kontingent efter, at foreningen har rykket vedkommende, slettes vedkommende som medlem af sammenslutningen og fratages sine øvrige medlemsrettigheder.

§5b.    Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der overtræder sammenslutningens vedtægter og de bestemmelser, som bestyrelsen måtte træffe, samt i øvrigt når særlige forhold giver anledning dertil, navnlig såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn modarbejder sammenslutningen, dens formål eller foreningens professions ideal.

Ved eksklusion kræves, at hhv. 4 ved bestyrelse på 5 og 5 ved bestyrelse på 6-7 medlemmer har stemt for eksklusion. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar på et bestyrelsesmøde. Et ekskluderet medlem kan forlange spørgsmålet afprøvet på en ordinær generalforsamling. Den pågældende har adgang til generalforsamlingen uden stemmeret. Et ekskluderet medlem kan på ny optages, når det vedtages på en ordinær generalforsamling. Forslag herom skal være opført på dagsordenen.

§6. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er med de begrænsninger, som nærværende vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i sammenslutningens anliggender. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved enten skriftlig meddelelse eller via foreningens officielle hjemmeside til medlemmerne med angivelse af dato, sted og tidspunkt. Meddelelsen skal indeholde forslag til en fuldstændig dagsorden. Om forslag, der ikke er opført på dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke tage bindende beslutning. Stemme berettiget er ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen afgør selv sin lovlighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende den måde, hvorpå sagerne i henhold til nærværende vedtægter skal behandles. Dirigenten træffer bestemmelse om den måde, hvorpå afstemningen skal foregå. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, når blot et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

Dirigenten har ret til at suspendere generalforsamlingen i op til en time, hvis han måtte anse det for ønskeligt. Alle afgørelser sker ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet.

Har en generalforsamling truffet enig afgørelse i en sag, kan denne ikke optages før tidligst på den følgende ordinære generalforsamling.

§7. Ordinære generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert efterår med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning, om sammenslutningens virksomhed i det forløbne år.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til

godkendelse.

4. Eventuelle forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer i henhold til § 10 og 11.

6. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal være indsendt til bestyrelsen senest 4 uger før den ordinære generalforsamling.

§8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller senest 4 uger efter, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt har forlangt en sådan afholdt.

§9. Sammenslutningens ledelse

§9.      Sammenslutningens ledelse

Bestyrelsen repræsenterer sammenslutningen i alle forhold og forpligter denne under ansvar for generalforsamlingen. Sammenslutningens bestyrelse består af min. 5 og max 9 personer.

Heraf:

                  1       Formand

                  1       Kasserer

                  1       Uddannelsesleder Øst

                  1       Uddannelsesleder Vest

                  1       Redaktionsleder

                  1       Næstformand

                  1       Dansk svømmeunions landstræner

                        1-3    Menigt medlem/Menige medlemmer

                  1       Suppleant

Valgbare til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg eller udpege enkeltpersoner til løsning af arbejdsopgaver.

§10a. Kurser/studieture for bestyrelsen

Bestyrelsen i DSTS kan afholde kurser/studieture for et beløb op til 1/3 af kontingentet pr medlem pr regnskabsår. Kurserne er for aktive medlemmer i DSTS bestyrelse.

Bestyrelsen afgør ved simpelt flertal hvem der kan deltage fra bestyrelsen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§10b. Bestyrelsens valg og organisation

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. På lige år vælges Næstformand, Redaktionsleder, Uddannelsesleder Vest og kasserer + 0-1 menigt medlem. På ulige år vælges formand og Uddannelsesleder Øst + 0-2 menigt medlem.

Suppleant vælges hvert år for et år ad gangen.


I tilfælde af at der ikke vælges personer til de anførte poster skal bestyrelsen konstituere sig selv på først kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen sammenkaldes af formanden. Der afholdes mindst 4 ordinære bestyrelsesmøder om året, samt i øvrigt efter behov, eller når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter ønske herom.

Afgørelse træffes ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Dog kan der kun træffes afgørelser, som er bindende for sammenslutningen, når mere end halvdelen af den siddende bestyrelse er til stede.

Bestyrelsen kan bemyndige et eller flere af dens medlemmer til med fuld retsvirkning og under ansvar for samtlige medlemmer at handle på dennes vegne. Fratræder et medlem af bestyrelsen i løbet af funktionstiden, kan den øvrige bestyrelse supplere sig med et nyt medlem, hvis funktionstid falder sammen med det afgåede medlems. Valget skal forelægges førstkommende ordinær generalforsamling til godkendelse.

Bestyrelsen foranlediger, at følgende føres:

Medlemsfortegnelse (kasserer)

Kassejournal og kontioversigt (kasserer)

Referat af bestyrelsesmøder og generalforsamling (formand)

§11. Revisorer

På den ordinære generalforsamling vælges blandt sammenslutningens stemmeberettigede medlemmer 2 revisorer, hvoraf den ene afgår de lige år og den anden de ulige år. Desuden vælges for et år ad gangen en revisorsuppleant.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges som revisorer. Revisorerne reviderer sammenslutningens regnskab og giver påtegning herom. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Regnskabet skal foreligge til revision senest 14 dage før generalforsamlingen. Udskrift af det reviderede regnskab skal fremlægges hos kassereren senest 6 dage før generalforsamlingen.

§12. Sammenslutningens opløsning

Sammenslutningen kan ikke opløses, når mindst 10 stemmeberettigede stemmer for dens beståen. I tilfælde af sammenslutningens opløsning tilfalder dens midler aktive svømmere i form af legater.

§13. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden. Foreningen forpligtes ved underskrift af et kvalificeret flertal af bestyrelsen.

Formand og kasserer har fuldmagt over postgiro og bankkonto

Formand og kasserer kan i samråd udstede de for arbejdet nødvendige fuldmagter. Såfremt kasseren eller formanden udtræder af bestyrelsen, kan uddannelseslederen tegne den ene fuldmagt.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2015