Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til DSTS’ ordinære generalforsamling, fredag den 6. september 2019, kl. 20.00 i Idrættens Hus i Brøndby. Det er gratis at deltage i generalforsamlingen, og du behøver ikke deltage i AquaClinic for at kunne deltage i DSTS’ generalforsamling.

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning og sammenslutningens virksomhed i det forløbne år
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag: Der er indkommet to forslag, som kan læses her http://dsts.org/forslag-til-vedtaegtsaendring/ og her: http://dsts.org/bestyrelsen-i-dsts-foreslaar-sammenslutningen-nedlagt/ Forslaget om vedtægtsændring behandles først.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer i henhold til §10 og §11
  6. Eventuelt

DSTS vedtægter findes her: http://dsts.org/vedtaegter/

Bestyrelsen

Forslag til vedtægtsændring

Bestyrelsen i DSTS har følgende forslag til ændring af vedtægternes §12:

“Sammenslutningen kan ikke opløses, hvis mindst 10 stemmeberrettigede stemmer for dens beståen. I tilfælde af sammenslutningens opløsning hensættes midlerne til gavn for konkurrencesvømmetrænerne i Danmark. Den senest siddende bestyrelse administrerer midlerne”.

Forslaget behandles under indkomne forslag på generalforsamlingen den 6. september 2019 i Idrættens Hus i Brøndby

Bestyrelsen i DSTS foreslår sammenslutningen nedlagt

Kære trænere
Vi har erkendt, at der tilsyneladende ikke længere er interesse og brug for DSTS – i hvert fald ikke i sin nuværende form. Vi har oplevet et drastisk faldende medlemstal, aflysning af en stribe kurser og i det hele taget ringe opbakning til DSTS-aktiviteter. Det kan skyldes flere faktorer. Måske har vi i bestyrelsen ikke være dygtige nok. Måske er tiden en anden. Uanset spekulationerne må vi erkende, at DSTS i sin nuværende form ikke længere har sin berettigelse.

DSTS havde tidligere en anden og mere politisk rolle, og DSTS varetog opgaver, som i dag bliver løftet af andre. Svømmeunionen har eksempelvis opgraderet markant på træneruddannelserne, så der i dag er kurser på alle niveauer. Et tiltag vi hilser meget velkommen.

Vi har i DSTS forsøgt at tilgodese trænernes behov med en række nye tiltag, men det er tilsyneladende ikke lykkedes. Awardshowet, sociale arrangementer og mentorordning er eksemplerne, som syntes som gode ideer, men ikke mødte tilstrækkelig opbakning.

Medlemstallet er historisk lavt – måske endda det laveste nogensinde – hvilket dog også kan tilskrives, at man nu ikke længere er automatisk medlem, når man deltager på Aqua Clinic. Nu kræves en aktiv indmeldelse i DSTS. Uden medlemmer ingen sammenslutning.

Derfor foreslår den siddende bestyrelse, at Dansk Svømmetræner Sammenslutning nedlægges – i hvert fald i sin nuværende form.

DSTS varetager nogle vigtige opgaver, som repræsentanter omkring hæderspriserne, som repræsentanter i Clinic-gruppen, som sparringspartnere i forhold til ansættelsesforhold og som ”vagthunde” overfor svømmeunionen. Bestyrelsen foreslår, at der vælges mindst to trænere, som for et år ad gangen vælges til at varetage ovennævnte tillidsposter.

Ovennævnte forslag er fremsat af bestyrelsen og ønskes debatteret og afgjort på DSTS’ ordinære generalforsamling, fredag den 6. september 2019 i Idrættens Hus i Brøndby.

Indkaldelsen til generalforsamlingen kommer i august.

Juli 2019, Bestyrelsen

 

DSTS stillet i bero

Da det på den ekstraordinære generalforsamling den 9. april desværre ikke lykkedes at få kassererposten besat, er DSTS sat i bero indtil den ordinære generalforsamling til september 2019.

Du er fortsat velkommen til at kontakte os, men ellers ligger DSTS’ aktiviteter stille indtil da.